De Bijbel en missie

Een nieuwe week, een week waar we naar uitkijken. Wat zegt de Bijbel over ‘missie’? (In Nederland hebben we het ipv ‘missie’ vaker over ‘zending’. Missie= gezonden worden voor/met een doel).

We begonnen de week gezamenlijk met alle studenten. We zongen, luisterden naar een stukje uit de Bijbel wat ging over de Emmausgangers. Ze hadden de vrouwen en discipelen niet geloofd, ze liepen naast Jezus, maar toch geloofden ze pas toen Jezus het brood brak. Ik moest denken aan vorige week: met welke ogen kijken we? Ogen van angst? Wat verblind onze ogen? Of.. ogen van geloof?

De les begon met een levensverhaal van één van de studenten. In zijn leven waren er een paar momenten waarin God door het onmogelijke van mensen heen werkte. Wonderen bestaan nog echt.. Deze verhalen zijn mooi om te horen, leerzaam, maar vooral mooi om te zien hoe God op verschillende manieren werkt in levens van iedereen en Hem daarvoor de eer te geven. Hij is zó groot, zó machtig, Hij weet zó goed wat we nodig hebben en hoe we Hem mogen en kunnen dienen. Wat denken we vaak nog te klein van Hem. We mogen ons hele leven vol vertrouwen aan Hem geven..

Daarna ging de les over je motivatie voor missie. Waarom wil je werken in Gods koninkrijk? Wat is je drijfveer? We kregen een lijst te zien met allerlei redenen waarom je de zending in zou willen gaan, waaronder ook hele grappige zoals: op de vlucht voor de politie/ op zoek naar een vrouw/ man.. maar ook motivaties als: zo krijg ik de goedkeuring van God, ik wil dat mijn ouders trots op me zijn, ik houd van reizen etc. Maar gelukkig ook motivaties als: God heeft me geroepen, ik wil gehoorzamen aan Zijn opdracht, ik wil andere mensen helpen etc. Wat je motivatie ook is, het is erg belangrijk om erover na te denken. Je motivatie kan een belangrijke rol hebben in of iets slaagt of niet.
Dit geldt trouwens niet alleen voor een motivatie voor missiewerk. Wat is je motivatie om dingen te doen? Waarom doe je dingen zoals je ze doet? Waarom maak je bepaalde keuzes? Wil je daardoor erkent worden? Beter geworden vonden? Is je motivatie; ‘ik wil meer, rijker, groter’?
Onze motieven zijn niet altijd zuiver/ helder, maar God is de rechter van onze motieven. Wij zijn snel egoïstisch en daarom mogen we God vragen of onze motieven eerlijk mogen zijn, met een goede reden. Een stukje reflectie wat belangrijk is om je dichter bij God en/of jezelf te brengen.

De laatste les ging over missie in de Bijbel. We stonden stil bij missie in de 4 evangeliën. Daar geeft Jezus specifieke opdrachten om de wereld in te trekken. We keken in groepjes wat ons opviel aan deze 4 Bijbelgedeelten. Een korte samenvatting:
Jezus zelf geeft de opdracht:

 • Ga, maak discipelen van alle naties
 • Doop ze
 • Leer hen de dingen die God ons heeft geleerd
 • Ga naar iedereen, niemand uitgezonderd (Jezus waarschuwt wel; er zullen mensen zijn die niet zullen geloven, ondanks dat ze het evangelie horen)
 • Jezus Zijn lijden, dood en opstanding was een vervulling van het Oude Testament en moest gebeuren zodat alle mensen (ook heidenen) hierdoor gered kunnen worden, dat is het gebod om aan alle mensen te vertellen.
 • Zoals Jezus werd gestuurd, stuurt Hij ook ons

Jezus zelf geeft je alles wat je nodig hebt voor een missie:

 • Omdat Hij alle macht in hemel en op aarde heeft, kan je gaan
 • Jezus is altijd bij ons, tot aan het einde van de tijden!
 • Hij zegent degenen die geloven; ze zullen worden gered en er zullen tekenen zijn voor degenen die geloven. Gods kracht is bij de gelovigen die zijn wil doen.
 • Jezus beschermt degenen die in Hem geloven
 • Jezus belooft dat we kracht uit de hemel zullen ontvangen, ook al moet je er misschien eerst op wachten.
 • Hij geeft ons de Heilige Geest
 • Als je anderen vergeeft, zal je ook vergeven worden
 • Hij geeft ons vrede

(nav Matheus 28:16-20 Markus 1:1 en Markus 16:14 t/m 18, Lukas 24:44 t/m 49 en Johannes 20:19 t/m 23)

Brooddeeg.. heerlijk om te kneden en te vormen!

Dinsdag hadden we les van Richard Harvey, (een Messias belijdende jood) over het grote verhaal van de Bijbel. Een soort overzicht van de Bijbel.
Hij liet het grote geheel zien, wat was Gods doel, waarom zijn we geschapen, wat is er gebeurd, wat was Gods reddingsplan en hoe is de toekomst.

God is een missionaire God, Hij zond Zijn Zoon met een doel. Missie (zending) is geen activiteit van de kerk, maar van Gods zelf.
We stonden stil bij Genesis 12: 1 t/m 3, hoeveel beloftes daarin liggen, voor Israël, voor de komst van de Messias, maar ook voor de hele wereld.
Daarnaast keken we naar de Bijbel in 6 delen:
1) de Schepping; God heeft alles en iedereen gemaakt
2) de Zondeval; de zonde kwam in de wereld
3) de hoop wordt aangewakkerd; God kiest Israël
4) Jezus kwam; de Messias om te redden van onze zonden
5) de kerk; Gods liefde is ook voor heidenen, voor de hele wereld
6) de wederkomst; Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Dit is in een notendop, het was een lange les, veel te lang om hier uiteen te zetten. En ergens is het een fundamentele basis die we al lang wisten. Toch is het een belangrijk onderwerp, het is hét fundament voor zending, het is dé reden dat we alles achterlaten en God willen dienen. Om een (klein) schakeltje te zijn in dat grote geheel..

Het is deze week regenachtig met veel wind, en dat is gelijk te merken, het was al erg modderig, maar nu nóg meer. Als we gaan wandelen komen we echt helemaal vies terug vol modder. Echt Engels weer 😉 Daarom wandelen we wat minder in de ‘velden’ maar zijn we een paar keer richting een dorpje dichtbij gelopen. Samen met Lotte liepen we een keer naar speeltuintje bij een school waar ze even lekker konden spelen!

Woensdag is hier een wat rustigere dag. We hebben eerst worship met een soort korte preek (serie over Daniel), daarna een informatieve lezing, en daarna begint de les. Dit keer ging het over wat missie inhoud. Wat betekent het nou eigenlijk. En hoe zou je het omschrijven? Is het vooral mensen vertellen over het evangelie? Of is het juist vooral ontwikkelingswerk? En waar gaat het in de Bijbel over missie? We werden in groepjes gezet, waarin we samen gingen nadenken over de verschillende Bijbelteksten. Eerlijk gezegd waren dat er nog veel meer dan in eerste instantie in ons opkwam. Ons groepje had het volgende (binnen de bepaalde tijd):

We dachten erover na, dat er veel teksten gaan over dat Jezus voor de hele wereld en alle natiën gekomen is. Maar ook dat het een opdracht is voor elke christen om (waar je ook bent) Zijn getuigen te zijn. “Hoe kunnen zij geloven als ze er nog nooit van gehoord hebben”. Matheus 25:35 en 36: Jezus’ liefde uit te delen door ‘Zijn’ handen en voeten te zijn voor de mensen die hulp nodig hebben, Zijn liefde voor de mens te laten zien door ons heen. Tot glorie en eer van Hem!
We bespraken dat er staat we zijn het zout van de aarde, en we zijn een licht. Niet we zullen het worden, of als je dat doet, dan.. maar we zijn het al!!

Donderdag begonnen we met een les vol cijfers. Het ging over missie in de wereld van vandaag. Waar komen zendelingen vandaan? Waar worden ze naar uitgezonden? Hoeveel procent is religieus, en hoe is de verdeling per continent. Hier een paar voorbeelden:

Christenen over de hele wereld
Hoeveel zendingswerkers er zijn en waar ze vandaan komen.
En uiteraard voor ons extra interessant: Indonesië!

De wereld wordt steeds religieuzer. Wat schokkend was/is: 1 op de 6 mensen leeft in sloppenwijken, maar.. slechts 1 op de 500 zendingswerkers werkt daar.
Al die cijfers (dit is nog maar een heel klein beetje van wat we kregen) is best dubbel. Waarom gaan we eigenlijk weg als er in Nederland nog zoveel werk te doen is? Waarom naar Papoea Indonesië, als er op de andere eilanden van Indonesië (of andere plekken) nog zoveel meer mensen niet gelovig zijn? We zagen dat vanuit allerlei landen zendelingen uitgaan. Bijv. Afrikanen naar Europa, en Europeanen naar Afrika. De gedachte komt dan toch in je op; waarom blijven we niet allemaal op onze eigen plek..
We hadden het erover, en kwamen tot de conclusie dat cijfers goed zijn om dingen inzichtelijk te maken. Het is en kan een zegen van de Heere zijn. Tegelijk moeten we daarmee niet denken dat wij ‘god’ zijn, en wij weleens even kunnen zeggen hoe het moet en hoe de verdeling zou moeten zijn. God heeft alles in de hand. Hij heeft de opdracht gegeven om ‘uit’ te gaan, Hij zend mensen naar plekken. We mogen op Hem vertrouwen. We zijn dankbaar dat we een duidelijke roeping hebben, en God mogen gehoorzamen, waar dat ook zal zijn. Het roept ons wel op om te bidden voor die plekken waar weinig tot geen christenen zijn, maar ook weinig of geen zendingswerkers.

Deze les gaf ook een ander inzicht; Christenen op heel de aarde zijn heel verschillend. Dat wisten we natuurlijk al, ook nadat we in Afrika/ Peru zijn geweest, maar dat er zoveel denominaties zijn was wel een ‘verrassing’. Een eye opener was het volgende plaatje. We kregen de vraag; welke van de volgende biddende mensen denk je dat christen is?

Welke nummers denken jullie? Onderaan deze post staat het antwoord. (uiteraard niet eerst kijken ;-))
Zoveel christenen, zoveel verschillen, maar.. geloof in dezelfde God, Schepper van hemel en aarde!

Wat kijken we snel met een westerse bril naar de wereld/ het christendom. Hoe kijken we naar christenen die op een andere manier leven of op een andere manier eruit zien dan ons?

Donderdagmiddag gingen we met Leah en Lotte even naar een speeltuintje dichtbij de supermarkt waar we boodschappen doen, even eruit, de meiden hebben heerlijk gespeeld!

Vrijdagochtend hadden we les over ‘missie’ in de vroege kerk, nav het boek handelingen in de Bijbel. Dat was ontzettend interessant, en we hebben er veel van geleerd! Het is best lastig hier een samenvatting van te geven, maar we proberen toch eea hier te beschrijven omdat het voor iedereen wel interessant kan zijn. Zomaar wat quotes/ lessen;
* Hoe groot ons geloof ook, externe factoren kunnen ons bedreigen.
* Jezus had laten zien wat de ‘ natuur’ van Zijn koninkrijk is: worden al een kind, nederigheid (voetwassing van Jezus), dienen. En dit is daarom ook een wereldwijde opdracht voor missie.
* Missie is voor iedereen, je hoeft niet hoogopgeleid te zijn.
* De apostelen werden geleid door de Heilige Geest en ze gehoorzaamde.
* Kenmerk voor missie is vervolging, op wat voor manier dan ook.

In handelingen worden 5 crisissen (hij noemde het ‘crissisen, maar je kan ook issues zeggen) beschreven:
1. Leiderschapscrisis
2. Morele crisis
3. Bestuurlijke crisis
4. Theologische crisis
5. Ideologische crisis

1. Er moesten verschillende nieuwe leiders gekozen worden. Eerst deden ze dat door het lot te werpen, na de uitstorting van de Heilige Geest veranderde dit en sprak de Heilige Geest door vasten en bidden tot hen. (Handelingen 6, Handelingen 13:2)
2. Wat gebeurde bij Ananias en Safira, er kwam vrees over de gemeente nav hun liegen tegen de Heilige Geest en hun sterven. (Handelingen 5)
3. Er was geen oog voor de Grieks sprekende weduwen doordat het aantal discipelen was gegroeid. Daardoor moest er meer bestuur komen en werden er diakenen aangesteld (Handelingen 6:1 t/m 7)
4. Nu er ook heidenen tot bekering waren gekomen kwam de discussie; wel of niet ook de heidenen besnijden? Moeten de heidenen ook nog aan de wetten houden, etc. (Handelingen 15)
5. Het conflict tussen Paulus en Barnabas. Barnabas wil dat Markus ook meegaat, Paulus niet, en vervolgens gaan ze uit elkaar. (Handelingen 15: 35 t/m 41)


Nav hiervan dachten we na over ons werken in Gods koninkrijk. Wat kunnen we verwachten? Wat kunnen we hier van leren? Wat is belangrijk? Dit was heel waardevol! We hadden heel veel punten, maar de kern: Gods Woord blijft bestaan, Gods Woord is de kern, Gods woord en Gods geest verslaat boze geesten en kwade machten.
De boze kan niet staande blijven tegenover de Heilige Geest (Juda, Ananias en Safira, Simon, Dimetrius etc). Jezus heeft overwonnen!

Deze les was erg leerzaam, later in het werkboek (ons huiswerk) moesten we dit nog verder uitwerken.

Op vrijdagmiddag mogen de kinderen hier de tuinman helpen! Het was prachtig weer, en Leah heeft ook een uurtje geholpen. Daarna hebben we een uurtje met onze tutor gewandeld.

Zaterdag hebben we heerlijk ‘gerommeld’. We maakten ons huiswerk en de corvee af, we gingen even met een student naar het postkantoor en in de middag hebben we opnieuw heerlijk gewandeld..!

De oplossing:

De antwoorden; hoeveel had je er goed?!


Who am I? (Wie ben ik?)

Zondag

Deze week was er geen ‘dienst’ hier op All nations, dit was alleen tijdens de vakantie. Wel jammer, want de afgelopen diensten waren erg mooi en hierdoor hadden we ook verbondenheid met andere studenten! We hebben geluisterd naar een dienst van onze eigen gemeente. Normaal zou je je misschien wat op ‘afstand’ voelen staan, maar omdat we ook in Ede vaak online moesten meekijken ivm de lockdown, voelde het eigenlijk ‘normaal’.

’s Middags gingen we wandelen met onze ‘barnabassen’. Dat zijn studenten die ons hier de weg wijzen, waar we terecht kunnen voor vragen etc. Zij spreken ook Nederlands, wat natuurlijk erg handig is! We hebben kennis gemaakt en gepraat over hoe zij en wij geroepen zijn, wat ons beider traject is en hoe de toekomst er menselijk gesproken uit gaat zien. Bijzonder om te zien hoe de Heere ook in hun levens werkt.

Maandag

Maandag was de eerste ‘echte’ les. Tot nu toe was het nog introductie, maar nu gingen we van start.

Het ging over werken en leven in een gemeenschap/team. Hier op All Nations, maar ook straks op het veld. Waarom is dat belangrijk om in een gemeenschap te zijn? Wat zijn de voordelen? Wanneer kan het juist fout gaan? Ook keken we naar verschillende gemeenschappen/netwerken. Ieder mens heeft er veel: je (schoon)familie, je collega’s, je kerk, je sport/hobby, verschillende app-groepen, verenigingen, muziekgroep of wat dan ook. En overal ben je een onderdeel. Wat is je rol? Wat draag je bij? Wat leer je van elkaar? Wat zijn redenen waarop het mis kan gaan? Vaak is dat als mensen jaloers zijn, eigenlijk een andere ‘rol’ zouden willen hebben of als mensen juist zeggen: ik kan het zelf wel, ik heb anderen niet nodig. Ze zijn snel trots/ hoogmoedig. Maar ook als er geroddeld wordt, achter iemand z’n rug gepraat wordt is dat vaak de reden waarom het in een groep niet goed gaat.

bron foto: samencommuniceren.nl

We keken naar dat God alles volmaakt heeft geschapen, de wereld en ons als mensen. De relaties waren volmaakt. Maar door de zondeval werd dat kapot gemaakt. In relaties is pijn, verdriet, wantrouwen en gebrokenheid gekomen. Maar… door de komst van Jezus kan dat wat gebroken is geheeld worden. Door Hem Zijn we onderdeel van Zijn lichaam en mogen we elkaar vergeven. En dat is wat we nodig hebben; genade, vergeving en liefde!

‘s Middags deden we ons corvee (13 wc’s schoonmaken…), huiswerk en hebben we even heerlijk gewandeld!

Dinsdag

Dinsdag kregen we les over verschillende stijlen van leren en verschillende rollen op de werkvloer. Inzicht hierin is belangrijk, voor jezelf, maar ook om inzicht te krijgen in de verschillende culturen. Bijv. als je iets heel theoretisch uitlegt aan iemand die praktijkgericht is, zal dat minder snel/goed aankomen en zal diegene er dus ook weinig van leren. En dat geldt ook andersom. Sommige mensen houden van analyseren, duidelijk overzicht, de ander juist weer niet. De een is een leider, draagt graag verantwoordelijkheden, dan ander houdt van het overzicht houden, terwijl weer een ander liever volgt en een hekel heeft aan verantwoordelijkheden dragen.

Bron afbeelding: simpelsap.nl

Kortom; inzicht hierin kan een hoop frustratie voorkomen. Je kan gebruik maken van elkaars talenten die de Heere niet voor niks aan die persoon heeft gegeven. Waarom is de een juist goed met de handen, de ander juist qua denken? De een graag leiding geeft en de ander liever volgt?

Bron afbeelding: talentmix.nl

Dinsdagmiddag hebben we eerst huiswerk gedaan en daarna heerlijk gewandeld, al was het nogal blubberig en moesten we wel oppassen niet uit te glijden 😉. Je hebt hier veel wandelpaden en vaak gaan ze gewoon door weilanden heen. Daardoor kom je op de mooiste, maar ook op de meest blubberige plekken!

Woensdag

Woensdag een nieuwe dag! We begonnen met worship en een Bijbeloverdenking over Daniel. Daniel was een gevangene, had het moeilijk, maar bleef vol geloof in God. Er kunnen veel uitdagingen en moeilijkheden op ons afkomen. Praktisch zoals; financieel, zorgen om welke school, hoe alles te regelen nu rondom de lockdown, maar ook andere grotere uitdagingen en moeilijkheden die op ons af kunnen komen als verlies, verdriet of relatieproblemen. Wat doen we dan? We kunnen ze vermijden, maar ook met de hulp van God er doorheen. En we zien aan Daniel: dan zal de Heere je zegenen. God heeft alles (inclusief alle uitdagingen en moeilijkheden) onder controle, dat wordt wel duidelijk in Daniel 1.  Het was erg mooi en bemoedigend om deze dag zo te beginnen!

Daarna ging het over ‘transitie’. Transitie is een proces van verandering. Op dit moment zitten we in een transitie, en ook het komende jaar zullen we vaak transities meemaken. Een transitie is over het algemeen niet gemakkelijk. Het begint voor het vertrek waarin er veel op je af komt; Hoe zal de toekomst eruit zien? Wat verwachten we? Je kijkt ernaar uit, maar het is ook spannend. Je weet dat God je geroepen heeft, maar soms heb je twijfel.  Je wilt je toewijden aan wat komen gaat maar je ziet en merkt ook dat achterlaten van mensen moeilijk is. Je moet omgaan met reacties van mensen; de een vind het geweldig, de ander begrijpt de roeping niet, mensen van wie je het misschien niet verwacht zeggen dat ze je enorm gaan missen, en mensen van wie je het juist had verwacht zeggen niet zoveel. En ook deze reacties doen wat met je.

Daarna vertrek je daadwerkelijk, je moet afscheid nemen. Van je werk, je huis, vriendschappen, familie, bepaalde rollen of posities.. Er is zoveel wat je achterlaat. Gewoontes, vertrouwdheden en een stuk veiligheid. En ook dat brengt veel emoties met zich mee. Gemis, verdriet, maar soms ook schuld, omdat je je schuldig voelt omdat je iemand achterlaat die ziek is, of die het moeilijk vind dat je weggaat. Afscheid nemen, omgaan met al die verschillende emoties is moeilijk, het gevaar is dat je ‘een masker’ op zet en doet of alles wel goed gaat, terwijl dat niet zo is.

Na het vertrek komt de daadwerkelijke transitie. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe gewoontes, nieuwe plek.. Vaak komen ook dan weer verschillende emoties naar boven; Je kan je onzeker gaan voelen omdat niemand je nog kent en je niet weet wat je kan verwachten van mensen. Je kan het gevoel hebben dat je je moet gaan ‘bewijzen’. Je kan structuur en gewoontes gaan missen, het gevoel hebben van ‘een onbekende zijn’ alsof je niemand bent. Vaak zijn er veel wisselende emoties van hoogte en dieptepunten. Een prachtig plaatje hierbij is:

Dit geeft ook onze emoties weer waarin we de afgelopen weken doorheen gingen, en nog gaan. Soms is het allemaal zo fantastisch en geweldig hier!! Maar soms zijn we ook down en verdrietig, en niet eens altijd kunnen we herleiden waar dat van komt. Het gevoel komt en gaat, maar doordat het zo wisselend is, kost het soms behoorlijk wat energie!

Dit was zo’n huildag…. 😉

Wanneer je gesetteld bent en wat meer gewend aan alles komt eigenlijk de laatste fase van transitie. Het is nog wel moeilijk omdat je nu ook wel risico gaat nemen door nieuwe relaties aan te gaan, opnieuw dingen moet gaan uitzoeken en gaan proberen, je fouten kan maken in reacties (bijv bij verschillende culturen). Je kan je snel beledigd of angstig voelen.

Is het dan alleen maar ‘moeilijk’? Gelukkig niet! Want als de Heere roept wil en zal Hij ook met ons zijn en dat ervaren we ook! Er is ook opwinding, naar uitzien, genieten van meeleven van anderen, verwondering over hoe de Heere voorziet en werkt. Dankbaarheid voor het samen zijn als gezin en dit als gezin mogen meemaken. Opluchting als het goed gaat, en blij zijn als we hier mooie dingen mogen leren. Transitie is ook een mogelijkheid voor nieuwe of andere kansen. Het is een mogelijkheid om te groeien in persoonlijkheid en geloof en dat ervaren we ook.

We hebben de transitie bewust uitgebreider beschreven, omdat we hopen dat jullie hierdoor (beter) begrijpen waar we in deze tijd doorheen gaan, maar ook waar we DV het komend jaar (of misschien zelfs jaren) doorheen zullen gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar met de Heere hopen we het aan te gaan.

De les over transitie werd afgesloten met Jozua 1:9, bijzonder voor ons omdat de dominee met deze tekst het jaar 2021 begon, en we er afgelopen week ook al een andere preek over hoorden.. Een aansporing en bemoediging!  

En ook vanmiddag hebben we gewandeld, corvee en ons huiswerk gedaan. Ons huiswerk bestaat uit een werkboek welke we elke dag in moeten vullen nav de les van ’s ochtends. Het zijn theoretische vragen en vragen die je laten nadenken over wat je ’s ochtends geleerd hebt.

Donderdag

Donderdag ging de eerste les over fundamentele persoonlijkheidsbehoefte. Er zijn 4 basisbehoeften:
1) Aanvaarding, je geaccepteerd weten
2) Levensonderhoud, eten, slaap
3) Van betekenis zijn
4) Prestatie

Begin je bij het eerste punt, dan creëer je een cirkel van genade. Maar begin je bij het laatste punt, dan creëer je een cirkel van frustratie.

Voor veel mensen zal dit waarschijnlijk wel herkenbaar zijn. Hoe vaak beginnen we niet bij prestatie, wat we doen. We willen presteren, en afhankelijk daarvan beoordelen we of we wel of niet goed zijn. Hij vaak doen we dit ook niet in het geloof; we willen eerst goed genoeg worden, of goede dingen voor God doen voor we denken bij Hem te mogen komen. Maar dat is het verkeerde begin.
Het gaat niet om wat we doen, maar om wie we zíjn.
Het is belangrijk om deze 4 basisbehoeften goed in de gaten te houden, want als je aan één gebrek hebt, kan het verkeerd gaan.  

De tweede les ging over je identiteit in Christus. Dit was een mooie maar ook heel bijzondere les, hier hoop ik nog een keer apart een blog over te schrijven.

Vrijdag

We hadden gezien op het menuoverzicht van deze week dat er vrijdagochtend pancakes zouden zijn..!! Normaal ontbijten we ’s ochtends op onze kamer omdat Leah 8 uur klaar moet zitten voor het instructiemoment met de juf, maar nu hebben we voor een keer beneden gegeten, dat was een succes 😉.

Welke maaltijd lijkt jou het lekkerst? 😉

Na het ontbijt begonnen wij met ‘tutorgroep’. Dat is een groep studenten met een ‘tutor’, waarmee je allerlei dingen deelt, je bid samen, en doet leuke dingen samen. Helaas is dat nu natuurlijk anders via Zoom, maar ook via Zoom kan je leuke spelletjes doen 😉!! Daarna deelde één van de studenten iets moois vanuit de Bijbel, want ons beiden raakte. Met welke ogen kijken we? Het volk Israël staat voor het beloofde land. Het beloofde land, ze wisten dat ze het zouden krijgen en hadden in de woestijn gemerkt dat God zijn beloften houdt. Als er dan 12 verspieders naar het land gaan, zijn er ogen die overvloed zien, maar ook ogen die angst en obstakels zien.
Er zijn voor ons vaak ook veel uitdagingen, problemen of obstakels. Met welke ogen kijken we dan? Er zijn veel verschillende ogen. En de keuze met welke ogen je gaat kijken verandert de situatie. Zie ook naar het volk Israël.  Hierdoor moesten ze nog eens 40 jaar naar de woestijn, omdat ze met ogen van angst hadden gekeken ipv met ogen van geloof. Kijk met ogen van geloof, of ogen van angst maakt het verschil tussen; ‘We kunnen het!’ of: ‘We kunnen het niet…’ Met welke ogen kijken we? Maar ook, welke ‘leider’ volgen we, op wie focussen we ons? Op degene die kijken met ogen van angst en zeggen: dat lukt toch niet? Of met ogen van geloof en is Jezus je Leider?

Focus je op de beloften! Beloften verdrijven angst.

Vandaag mocht Willem van start in de les 😉. Elke week deelt 1 student zijn of haar verhaal. Het verhaal van zijn/ haar leven, het tot geloof komen en over de roeping om te werken in Gods koninkrijk. En Willem mocht het spits afbijten. In de afgelopen dagen had hij zich al voorbereid. Best spannend om je persoonlijk verhaal te delen in het Engels voor een nog betrekkelijk onbekende groep. Willem had wat foto’s in een powerpoint gezet als ondersteuning van zijn verhaal. Het mocht maximaal 20 minuten duren.

Het ging heel goed (binnen de tijd!). Na zijn verhaal mocht iedereen vragen stellen, en daarna gingen de studenten om de beurt voor hem bidden. Het was bijzonder om te merken dat sommigen van de studenten ook dingen herkenden, met name ook over het ‘wachten’, dit is een groot onderdeel geweest in ons leven, en dat herkenden sommigen. Eén student deelde het volgende prachtige sitaat:

“If you cant see far ahead, go ahead as far as you can see”

Ralph Winter (Als je niet ver vooruit kunt kijken, ga den vooruit zover je wel kunt zien)

Daarna hadden we les over ‘goede gewoontes’ en waarom het belangrijk is om deze te hebben. Als je op ‘het veld’ bent kan het zo snel voorkomen dat je druk bent met van alles en nog wat. Settelen, nieuwe contacten, nieuw werk, andere cultuur en voor je het weet wordt je opgeslokt door het leven en ben je enorm druk. Hoe snel kan je druk zijn om dingen te doen voor God, druk zijn in Zijn koninkrijk, maar vervolgens Hem zelf vergeten. Oftewel; wel praten óver Hem, maar niet mét Hem. Hoe kan je dit voorkomen? Wat hebben gewoontes daar voor een rol in? Is dit Bijbels? We onderzochten samen een aantal verzen en stonden stil bij de geschiedenis van Martha en Maria.

’s Middags had Lydia haar tutorgesprek (Willem had deze woensdagmiddag). Dit is een gesprek met je tutor (soort mentor) waar je alles mee bespreekt. Van hoe het is om hier te wonen, of je al gewend bent en alles praktisch kunt vinden, hoe je de lessen vindt, of je het allemaal goed kan volgen, maar ook inhoudelijk qua lessen, je persoonlijke ontwikkelingen, je doelen etc. Ook is je tutor degene die je huiswerk nakijkt.

Vrijdagavond zijn we heerlijk supervroeg naar bed gegaan!

Zaterdag

Zaterdagochtend had het gesneeuwd!!!! Wat een super feest! Leah wilde direct naar buiten! Er waren ook al mensen buiten, en een paar kinderen hadden zelfs al sneeuwpoppen gemaakt. We hoorden en zagen dat er in Nederland ook heerlijk sneeuw is gevallen, voor veel mensen genieten waarschijnlijk. Ook hadden we deze ochtend een typisch Engels ontbijt, wat vooral bij Willem en Leah erg in de smaak viel 😉. De rest van de dag hebben we nog heerlijk genoten van de sneeuw en heeft Lydia ’s ochtends en Willem ’s middags z’n huiswerk van deze week afgemaakt.

’s Avonds was er een enorme verrassing; voor de eerste keer post vanuit Nederland!! Leah vond het zó leuk, echt genieten! Nadat alle kinderen op bed lagen hebben we een spelletje met de familie Timmerman gedaan, even ontspannen..!

Vind je het ook leuk om post te sturen? Uiteraard vinden wij dat super leuk, en vinden we het een feestje om te ontvangen! Ons adres hier is:
All Nations Christian College
Fam de Bruijn
Easneye
Ware
Hertfordshire
SG12 8LX

Week voorbij

En toen was de eerste volle week cursus alweer voorbij, we merken wel dat de tijd echt vliegt. We hebben van veel mensen gehoord dat ze de blog lezen en het erg fijn vinden om zo op de hoogte te blijven, maar zich ook afvroegen waar we de tijd vandaan haalden 😉.. Uiteraard weten we niet of dit altijd zo blijft lukken, maar voor nu doen we het meestal elke dag even 5 a 10 minuten. Dan is het elke dag maar even en is het goed te doen. Voor onszelf is het een soort ‘herkauwen’ van wat we geleerd hebben en vinden we het ook heel waardevol voor later. Maar ook vinden we het heel fijn dat we op deze manier met jullie kunnen delen wat ons bezig houd en wat we zoal meemaken. Bij deze dan ook nogmaals onze dank voor al het meeleven en meebidden met/ voor ons!

Het heeft even geduurd, maar ook hier heeft Leah haar vioolles weer opgepakt!

Van start!

Zondag waren we net als vorige week weer uitgenodigd voor de dienst. Ervoor hebben we tijdens het ontbijt eerst de uitzenddienst van familie van der Schelling geluisterd. Zij hebben een moeilijk traject. Meerdere keren is hun traject uitgesteld, en nu opnieuw kunnen ze niet gaan ivm covid. Moeilijk voor henzelf en ook voor het IT-team in Indonesië.  Gelukkig hebben ze voor tijdelijk woonruimte gevonden, totdat er wel een vliegtuig gaat.
De dienst was mooi en bemoedigend over psalm 121. Dat de Heere een schaduw is aan onze rechterhand. Erg toepasselijk voor Indonesië, waar de zon veel en fel schijnt en je graag op zoek gaat naar een schaduw! De Heere is ook een bewaarder, Hij zal al het uitgaan en ingang bewaren. Hij is erbij. Wat een troost! Voor hen als het steeds anders loopt wat betreft hun ‘uit’ en ‘in’ gaan, maar ook voor ons en iedereen.

Daarna gingen we naar de dienst hier beneden. We kregen een a4-tje met 4 punten. Voor deze 4 punten gingen we voor de dienst bidden/ overdenken.

Het eerste punt was een gebed of God onze harten wilde openen. Een belijdenis dat God alles weet. Onze verlangens, onze angsten, niets is voor Hem verborgen. We dachten na over ons eigen leven; wat zijn specifieke gebieden of dingen in ons leven waarbij we Gods hulp nodig hebben om ons te veranderen, te reinigen? Goed om over na te denken aan het begin van dit nieuwe jaar, juist als veel mensen nadenken over een nieuw begin, goede voornemens etc. Maar zonder Hem kunnen we niets, iedere dag zijn we afhankelijk van Hem!

Het tweede punt was een gebed van lofprijzing en dank n.a.v. psalm 103:1-5. We dachten na over 1 a 2 dingen waar we God voor konden danken /prijzen als we specifiek dachten aan het afgelopen jaar. En persoonlijk, als we terugkijken, wat hebben we dan veel om voor te danken! De steun en meeleven wat we kregen in ons traject nu bij MAF, ons huis op een wonderlijke manier verkocht, de operatie die mocht slagen, corona waar we goed doorheen mochten komen, maar vooral ook de dagelijkse zorg van de Heere; Elke dag gaf Hij wat we nodig hadden! Hij gaf Zijn Woord als een lamp voor onze voet!

” Dank U God voor Uw zegeningen, meer dan ik verdien”.

Bij punt drie dachten we na over wat onze hoop en onze gebeden zijn voor 2021 n.a.v. 2 Timotheus 1: 6 en 7. En brachten dit in gebed. Wat zal 2021 ons brengen? We weten het niet. Menselijk gezien een jaar van veel veranderingen voor ons; Engeland, Nederland, Amerika, Indonesië. Maar juist het afgelopen jaar hebben we zo duidelijk gezien, de Heere regeert, Hij kent onze weg ook van het komend jaar. Wat er ook zal gebeuren dit jaar, we bidden dat God’s naam geprezen wordt, waar dan ook ter wereld, dat Zijn koninkrijk uitgebreid wordt!

Als laatste baden we voor All nations en iedereen die daarbij betrokken is, de studenten, de staff, de vrijwilligers, de gemeenschap die we hier samen vormen, de problemen t.g.v. Covid, of de studies tot zegen mag zijn voor de studenten en het werk wat ze hopen te gaan doen etc.

Na wat zingen hoorden we een preek over ‘angst’ n.a.v. Psalm 23. Meerdere keren wordt er over angst gesproken in de Bijbel. Maar God wil niet dat we angst hebben, we hoeven ook niet angstig te zijn, omdat we geloven in Hem!

De preek was bemoedigend, we hopen ook voor jullie. Onze angst staat tegenover de almacht van God, tegenover Zijn bescherming, Zijn ‘zijn’ als Schepper, als Schuilplaats. Waarvoor moeten we bang zijn als Hij bij ons is?! Wat zijn er niet veel momenten waarin we toch angstig zijn, waarin we de Heere zo nodig hebben.. dan zien we door psalm 121/23 heen dat dat niet hoeft met de Almachtige God, onze hemelse Vader die onze uitgang en ingang bewaard, die als een Herder voor ons zorgt, onze Schuilplaats is, onze schaduw aan de rechterhand.. Vrees niet!

’s Middags hebben we heerlijk gewandeld, de zon scheen en we genoten!

Deze week kunnen we weer in de Maple Hall eten en wordt er weer voor ons gekookt. Het is steeds weer een verrassing wat we krijgen (en of we het lusten), anders dan we gewend zijn, ook qua tijden (13.00 en 18.00), maar ook wel heerlijk dat we nu zelf niet meer voor het eten hoeven te zorgen en daardoor ons kunnen richten op de studie en andere dingen!

Vanaf deze week komen er studenten terug, en ook nieuwe studenten arriveren. Ze hebben nu het beleid op All Nations, dat we iedere week 2 keer getest moeten worden op corona. (Zo wennen we wel aan die vervelende test…) En elke dag bij de lunch worden we getemperatuurd.

We hadden gedacht dat Leah vanaf vandaag naar school zou kunnen. Al snel hadden we door dat dat niet ging lukken, omdat het aanmelden bij een school hier in Engeland anders werkt. Je moet eerst je ‘aanmelden’ bij de gemeente, een bewijs van de overtocht, van het verblijf bij All Nations en nog e.e.a. inleveren en dan wijst de gemeente je een school toe. Je kan van te voren wel aangeven welke school je graag wilt, en dit hebben we ook gedaan. Maar voordat je daadwerkelijk naar school kan moet je toestemming hebben. Omdat ze tussen kerst en oud & nieuw dicht zijn kregen we vandaag reactie. Leah kan naar de school die we graag wilden! Alleen….. we hoorden ook vandaag dat ook hier de school de komende tijd dicht is. Eerst leek het voor 2 weken te gelden, maar nu voor sowieso tot half februari. Dat wordt dus ook hier verder met thuisonderwijs.

Een lockdown, even zaten we in spanning, wat zou dit voor ons betekenen? Kunnen we hier blijven? En zo ja, hoe gaan de lessen dan? De volgende dag kregen we meer informatie. Nieuwe studenten die nog naar All Nations zouden komen, moeten thuis blijven tenzij het niet anders kan. De lessen zijn allemaal online, via zoom. Daarnaast blijft het zo dat we 1 keer per week een Covid-test moeten en ’s middags onze temperatuur wordt gemeten. We moeten in de gemeenschappelijk eetruimte met het gezin aan één vaste tafel zitten en mondkapjes dragen.

Wat waren we blij dat we hier konden blijven! Wel brengt het nieuwe uitdagingen met zich mee omdat we nu zelf les hebben en Leah thuisschool moeten geven. Maar Leah is natuurlijk al 8 en kan al veel zelfstandig, dus dat gaat vast goed komen!

Dit filmpje kregen we van een mede-student. Regelmatig kunnen we zo de eekhoorntjes vanuit ons raam zien spelen..!

Deze dagen, voordat onze ‘studie’ begint brengen we door met ’s ochtends thuisonderwijs voor Leah, na de lunch even een wandelingetje en daarna andere dingen die nodig zijn als was, administratie (ook nog rondom de afhandeling van de overdracht van ons huis waar afgelopen maandag de officiële overdracht was!) en Willem is bezig met zijn opleiding.

Willem zijn opleiding bestaat uit ontzettend veel filmpjes waarin uitleg gegeven wordt over alles wat met computers te maken heeft. Hoe je een computer installeert, onderhoudt en ook hoe je op afstand computers beheert. Veel technische zaken, waaronder ook het onthouden van heel veel termen… Omdat een lange tijd filmpjes kijken achter elkaar best intensief is, proberen we het wat af te wisselen.

De vorige keer deelden we dat we hoopten dat Willem zijn examen op 6 januari kon doen zoals in eerste instantie onze planning was (voordat we corona kregen). We wilden er echt voor gaan, maar het bleek teveel. De leerstof was meer dan we in eerste instantie dachten. Daarbij komen ook allerlei dingen hier tussendoor (uitleg over van alles, kennismaken met mensen etc), de administratieve dingen van het huis wat erbij komt, het hier wennen als gezin; het maakte waardoor Willem steeds z’n planning niet haalde. Dat frustreerde en gaf stress. Dus we hebben besloten het examen uit te stellen tot over 2 weken.

Nadat we gehoord hadden dat ook hier de scholen dicht gingen hebben we contact opgenomen met de juf in Nederland en gevraagd of Leah weer met hen mee kon doen in het onderwijs. Dat kon, een enorme zegen, Leah heeft hierdoor toch contact met d’r klas en krijgt ook uitleg over de schoolwerk. We zitten nu sinds woensdag elke ochtend (ontbeten, fris en fruitig) om 08.00 uur klaar voor de online instructie van de juf die om 09.00 NL tijd begint. Inmiddels hebben we van de Engelse school ook een site gekregen waarmee Leah Engels kan oefenen, dus dat doet ze ook dagelijks.

Woensdagmiddag hadden we een kennismaking met de andere studenten van de ‘En-route’ cursus die we gaan doen. We komen uit verschillende landen, Myanmar, Kenia, Roemenië, Papoea Nieuw Guinea, Noorwegen, Nepal, UK, Nederland etc. Verschillende landen, verschillende culturen, maar toch met één doel: God te willen dienen. Bijzonder om dat te horen en te zien! Er zijn zelfs meerderen die voor MAF gaan werken. De familie Timmerman, maar nog twee anderen.

En donderdagochtend gingen we dan ‘echt’ van start. We kregen een introductie van wat ‘En-route’ inhoudt en wat we kunnen verwachten. We werden gelijk aan het denken gezet. Wat wil de Heere ons leren in deze tijd? Wat hebben we nodig?

 1. Een wake up call? (Romeinen 13: 11-13)
 2. Een bemoediging? (kolossensen 1: 9 en 11)
 3. Moeten we gaan ‘zitten’ en eerst de kosten berekenen van wat het ons gaat ‘kosten’? Zowel relationeel, financieel, praktisch, alles wat je mogelijk achter moet laten etc.? (Lukas 14: 28-30)
 4. Een tijd van rust? Leren van Jezus, leren wie en hoe Hij is. (Mattheus 11:28)

We mogen bidden en nadenken over wat de Heere ons wil laten zien in deze periode!
We hoorden over All Nations, waar ze voor staan en een stukje geschiedenis over dit 150 jarig oude gebouw.

Ook kregen we wat meer inzicht in wat de ‘En route’ course inhoudt. ‘En route’ betekent letterlijk: ‘Op weg naar een plaats’. We zijn ergens naar onderweg.

Het doel van de studie is om toegerust te worden als kinderen van God om te dienen in Zijn koninkrijk in verschillende culturen.
We kregen de opdracht mee om een voorwerp te zoeken wat iets zegt over jou als persoon. Iets wat je kenmerkt, iets wat je ergens aan herinnert, iets wat zegt over wat je belangrijk vindt. Ook deden we een soort ‘spelletje’, we werden in groepjes geplaatst en moesten proberen zoveel overeenkomsten in een paar minuten te vinden van elkaar, ook al zijn we zo verschillend. Dat bleek meer dan we hadden gedacht!

De eerste ochtend zat erop! Het was wennen via Zoom en soms best intensief, maar toch was het ook goed te doen, en qua Engels gelukkig ook goed te volgen!

’s Middags was er nog een Zoom-meeting over allerlei praktische dingen zoals bijv. een virtuele leeromgeving voor alle studenten hier waar je je huiswerk en informatie kan vinden, over de bibliotheek en dergelijke.

’s Avonds maakten we een nieuw schema voor Leah zodat zij zelf aan het werk kan als wij ook school hebben (dit ging vanochtend al heel goed!) en gingen op tijd naar bed.

Vrijdagochtend gingen we wat dieper in op introductie van de En route course.
We dachten na over: H3; Hoofd, hart en handen.
Hoofd= kennis, praktische vaardigheden
Hart= emotioneel en je houding, je persoonlijke ontwikkeling en karakter.
Handen = wat je doet. Sociaal, relationeel, in een gemeenschap, wat je samen doet.
Je hoofd kan je hart beïnvloeden. En je hoofd en je hart beïnvloeden je handen.

We blijven heel het leven een leerling. We leren over, we leren van, maar ook: we leren met elkaar! En zo is het ook belangrijk om onze ‘acties’, de dingen die we doen te reflecteren. Wat doen we? Hoe doen we het? Wat brengt het? Reflectie transformeert (veranderd) onze acties, ons handelen. Hoe doen we de dingen?

bron afbeelding: ernstleeftink.wordpress.com

We dachten na over de diepste bron van ‘missie’ werk, werken in Gods koninkrijk. De bron is Gods liefde. God houd van mensen, Hij is een fontein van liefde!

Mensen die werken in Gods koninkrijk zijn gewone mensen (1 Petrus 2: 9-10) die buitengewone, God geïnspireerde dingen doen (Romeinen 15:20-21) om veranderingen te brengen in Gods wereld (Efeze 1:9-10) Zodat alle natiën Hem glorie kunnen geven (Psalm 86:9), omdat God liefde is!

bron afbeelding: Faith International University

We kregen ook een ‘overview’ wat we de komende 10 weken gaan doen. De komende 10 weken bestaan uit 5 modules.

Module 1: Wie ben ik?
Module 2: De Bijbel en missie
Module 3:  Culturen en Religies
Module 4: Relaties en integratie in andere culturen
Module 5: Bouwen van Gods Koninkrijk.

Tijdens deze weken gaan we ook werken aan een onderzoeksproject, waar we aan het einde van de studie een presentatie van 20 minuten over moeten geven. Je mag hier zelf een onderwerp voor uitzoeken. Bijv. Gebed in zending, kinderen in zending (TCK’s genoemd, Third culture kids), burnout in zending, Afrikaans leiderschap, of wat dan ook. Het is de bedoeling dat je ongeveer 20 uur hieraan werkt, je onderzoekt naar je onderwerp doet.

In deze weken hopen we verschillende kerken te ‘bezoeken’ om zo ook de verschillende culturen wat te ‘leren kennen’ zoals een Nepalese, een Latijns Amerikaanse, Nigeriaanse en multiculturele kerk. Helaas zal dit voorlopig allemaal digitaal zijn, maar we hopen er ondanks dat veel van te leren!

bron afbeelding: crosswalk.com

We kregen huiswerk uitgelegd, en ook worden we gekoppeld aan een tutorgroep en aan ‘barnabassen’. Dit zijn studenten die hier al wat langer zijn, zij zijn er voor onze vragen, voor als er problemen zijn, eigenlijk voor alle praktische zaken.

’s Middags was er uitleg in de keuken over hoe alles werkt, wat onze corveetaken worden (daar keken we al erg naar uit;-)) en waar we dingen als vuilniszakken, wc papier kunnen vinden. Heel handig.

We merken wel dat het best veel is bij elkaar. We hebben veel schema’s gekregen, schema van de lessen, de corvee taken, de activiteiten buiten de gewone lessen om, wanneer welke opdrachten af moeten zijn, afspraken met de tutorgroep, wanneer de Covid-test etc. ’s Avonds heeft Willem alles in de Google agenda gezet, zodat we het overzicht een beetje houden.

De volgende dag was het alweer zaterdag! Heerlijk dat we een dag vrij hadden. We hebben heerlijk wat ‘gerommeld’, opgeruimd, gezogen en ’s middags even naar de winkel waar ook een speeltuintje bij is. Het was koud, maar voor Leah en de kinderen van de familie Timmerman was het heerlijk om lekker te kunnen spelen!