Uncategorized

De Bijbel en missie

Een nieuwe week, een week waar we naar uitkijken. Wat zegt de Bijbel over ‘missie’? (In Nederland hebben we het ipv ‘missie’ vaker over ‘zending’. Missie= gezonden worden voor/met een doel).

We begonnen de week gezamenlijk met alle studenten. We zongen, luisterden naar een stukje uit de Bijbel wat ging over de Emmausgangers. Ze hadden de vrouwen en discipelen niet geloofd, ze liepen naast Jezus, maar toch geloofden ze pas toen Jezus het brood brak. Ik moest denken aan vorige week: met welke ogen kijken we? Ogen van angst? Wat verblind onze ogen? Of.. ogen van geloof?

De les begon met een levensverhaal van één van de studenten. In zijn leven waren er een paar momenten waarin God door het onmogelijke van mensen heen werkte. Wonderen bestaan nog echt.. Deze verhalen zijn mooi om te horen, leerzaam, maar vooral mooi om te zien hoe God op verschillende manieren werkt in levens van iedereen en Hem daarvoor de eer te geven. Hij is zó groot, zó machtig, Hij weet zó goed wat we nodig hebben en hoe we Hem mogen en kunnen dienen. Wat denken we vaak nog te klein van Hem. We mogen ons hele leven vol vertrouwen aan Hem geven..

Daarna ging de les over je motivatie voor missie. Waarom wil je werken in Gods koninkrijk? Wat is je drijfveer? We kregen een lijst te zien met allerlei redenen waarom je de zending in zou willen gaan, waaronder ook hele grappige zoals: op de vlucht voor de politie/ op zoek naar een vrouw/ man.. maar ook motivaties als: zo krijg ik de goedkeuring van God, ik wil dat mijn ouders trots op me zijn, ik houd van reizen etc. Maar gelukkig ook motivaties als: God heeft me geroepen, ik wil gehoorzamen aan Zijn opdracht, ik wil andere mensen helpen etc. Wat je motivatie ook is, het is erg belangrijk om erover na te denken. Je motivatie kan een belangrijke rol hebben in of iets slaagt of niet.
Dit geldt trouwens niet alleen voor een motivatie voor missiewerk. Wat is je motivatie om dingen te doen? Waarom doe je dingen zoals je ze doet? Waarom maak je bepaalde keuzes? Wil je daardoor erkent worden? Beter geworden vonden? Is je motivatie; ‘ik wil meer, rijker, groter’?
Onze motieven zijn niet altijd zuiver/ helder, maar God is de rechter van onze motieven. Wij zijn snel egoïstisch en daarom mogen we God vragen of onze motieven eerlijk mogen zijn, met een goede reden. Een stukje reflectie wat belangrijk is om je dichter bij God en/of jezelf te brengen.

De laatste les ging over missie in de Bijbel. We stonden stil bij missie in de 4 evangeliën. Daar geeft Jezus specifieke opdrachten om de wereld in te trekken. We keken in groepjes wat ons opviel aan deze 4 Bijbelgedeelten. Een korte samenvatting:
Jezus zelf geeft de opdracht:

 • Ga, maak discipelen van alle naties
 • Doop ze
 • Leer hen de dingen die God ons heeft geleerd
 • Ga naar iedereen, niemand uitgezonderd (Jezus waarschuwt wel; er zullen mensen zijn die niet zullen geloven, ondanks dat ze het evangelie horen)
 • Jezus Zijn lijden, dood en opstanding was een vervulling van het Oude Testament en moest gebeuren zodat alle mensen (ook heidenen) hierdoor gered kunnen worden, dat is het gebod om aan alle mensen te vertellen.
 • Zoals Jezus werd gestuurd, stuurt Hij ook ons

Jezus zelf geeft je alles wat je nodig hebt voor een missie:

 • Omdat Hij alle macht in hemel en op aarde heeft, kan je gaan
 • Jezus is altijd bij ons, tot aan het einde van de tijden!
 • Hij zegent degenen die geloven; ze zullen worden gered en er zullen tekenen zijn voor degenen die geloven. Gods kracht is bij de gelovigen die zijn wil doen.
 • Jezus beschermt degenen die in Hem geloven
 • Jezus belooft dat we kracht uit de hemel zullen ontvangen, ook al moet je er misschien eerst op wachten.
 • Hij geeft ons de Heilige Geest
 • Als je anderen vergeeft, zal je ook vergeven worden
 • Hij geeft ons vrede

(nav Matheus 28:16-20 Markus 1:1 en Markus 16:14 t/m 18, Lukas 24:44 t/m 49 en Johannes 20:19 t/m 23)

Brooddeeg.. heerlijk om te kneden en te vormen!

Dinsdag hadden we les van Richard Harvey, (een Messias belijdende jood) over het grote verhaal van de Bijbel. Een soort overzicht van de Bijbel.
Hij liet het grote geheel zien, wat was Gods doel, waarom zijn we geschapen, wat is er gebeurd, wat was Gods reddingsplan en hoe is de toekomst.

God is een missionaire God, Hij zond Zijn Zoon met een doel. Missie (zending) is geen activiteit van de kerk, maar van Gods zelf.
We stonden stil bij Genesis 12: 1 t/m 3, hoeveel beloftes daarin liggen, voor Israël, voor de komst van de Messias, maar ook voor de hele wereld.
Daarnaast keken we naar de Bijbel in 6 delen:
1) de Schepping; God heeft alles en iedereen gemaakt
2) de Zondeval; de zonde kwam in de wereld
3) de hoop wordt aangewakkerd; God kiest Israël
4) Jezus kwam; de Messias om te redden van onze zonden
5) de kerk; Gods liefde is ook voor heidenen, voor de hele wereld
6) de wederkomst; Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Dit is in een notendop, het was een lange les, veel te lang om hier uiteen te zetten. En ergens is het een fundamentele basis die we al lang wisten. Toch is het een belangrijk onderwerp, het is hét fundament voor zending, het is dé reden dat we alles achterlaten en God willen dienen. Om een (klein) schakeltje te zijn in dat grote geheel..

Het is deze week regenachtig met veel wind, en dat is gelijk te merken, het was al erg modderig, maar nu nóg meer. Als we gaan wandelen komen we echt helemaal vies terug vol modder. Echt Engels weer 😉 Daarom wandelen we wat minder in de ‘velden’ maar zijn we een paar keer richting een dorpje dichtbij gelopen. Samen met Lotte liepen we een keer naar speeltuintje bij een school waar ze even lekker konden spelen!

Woensdag is hier een wat rustigere dag. We hebben eerst worship met een soort korte preek (serie over Daniel), daarna een informatieve lezing, en daarna begint de les. Dit keer ging het over wat missie inhoud. Wat betekent het nou eigenlijk. En hoe zou je het omschrijven? Is het vooral mensen vertellen over het evangelie? Of is het juist vooral ontwikkelingswerk? En waar gaat het in de Bijbel over missie? We werden in groepjes gezet, waarin we samen gingen nadenken over de verschillende Bijbelteksten. Eerlijk gezegd waren dat er nog veel meer dan in eerste instantie in ons opkwam. Ons groepje had het volgende (binnen de bepaalde tijd):

We dachten erover na, dat er veel teksten gaan over dat Jezus voor de hele wereld en alle natiën gekomen is. Maar ook dat het een opdracht is voor elke christen om (waar je ook bent) Zijn getuigen te zijn. “Hoe kunnen zij geloven als ze er nog nooit van gehoord hebben”. Matheus 25:35 en 36: Jezus’ liefde uit te delen door ‘Zijn’ handen en voeten te zijn voor de mensen die hulp nodig hebben, Zijn liefde voor de mens te laten zien door ons heen. Tot glorie en eer van Hem!
We bespraken dat er staat we zijn het zout van de aarde, en we zijn een licht. Niet we zullen het worden, of als je dat doet, dan.. maar we zijn het al!!

Donderdag begonnen we met een les vol cijfers. Het ging over missie in de wereld van vandaag. Waar komen zendelingen vandaan? Waar worden ze naar uitgezonden? Hoeveel procent is religieus, en hoe is de verdeling per continent. Hier een paar voorbeelden:

Christenen over de hele wereld
Hoeveel zendingswerkers er zijn en waar ze vandaan komen.
En uiteraard voor ons extra interessant: Indonesië!

De wereld wordt steeds religieuzer. Wat schokkend was/is: 1 op de 6 mensen leeft in sloppenwijken, maar.. slechts 1 op de 500 zendingswerkers werkt daar.
Al die cijfers (dit is nog maar een heel klein beetje van wat we kregen) is best dubbel. Waarom gaan we eigenlijk weg als er in Nederland nog zoveel werk te doen is? Waarom naar Papoea Indonesië, als er op de andere eilanden van Indonesië (of andere plekken) nog zoveel meer mensen niet gelovig zijn? We zagen dat vanuit allerlei landen zendelingen uitgaan. Bijv. Afrikanen naar Europa, en Europeanen naar Afrika. De gedachte komt dan toch in je op; waarom blijven we niet allemaal op onze eigen plek..
We hadden het erover, en kwamen tot de conclusie dat cijfers goed zijn om dingen inzichtelijk te maken. Het is en kan een zegen van de Heere zijn. Tegelijk moeten we daarmee niet denken dat wij ‘god’ zijn, en wij weleens even kunnen zeggen hoe het moet en hoe de verdeling zou moeten zijn. God heeft alles in de hand. Hij heeft de opdracht gegeven om ‘uit’ te gaan, Hij zend mensen naar plekken. We mogen op Hem vertrouwen. We zijn dankbaar dat we een duidelijke roeping hebben, en God mogen gehoorzamen, waar dat ook zal zijn. Het roept ons wel op om te bidden voor die plekken waar weinig tot geen christenen zijn, maar ook weinig of geen zendingswerkers.

Deze les gaf ook een ander inzicht; Christenen op heel de aarde zijn heel verschillend. Dat wisten we natuurlijk al, ook nadat we in Afrika/ Peru zijn geweest, maar dat er zoveel denominaties zijn was wel een ‘verrassing’. Een eye opener was het volgende plaatje. We kregen de vraag; welke van de volgende biddende mensen denk je dat christen is?

Welke nummers denken jullie? Onderaan deze post staat het antwoord. (uiteraard niet eerst kijken ;-))
Zoveel christenen, zoveel verschillen, maar.. geloof in dezelfde God, Schepper van hemel en aarde!

Wat kijken we snel met een westerse bril naar de wereld/ het christendom. Hoe kijken we naar christenen die op een andere manier leven of op een andere manier eruit zien dan ons?

Donderdagmiddag gingen we met Leah en Lotte even naar een speeltuintje dichtbij de supermarkt waar we boodschappen doen, even eruit, de meiden hebben heerlijk gespeeld!

Vrijdagochtend hadden we les over ‘missie’ in de vroege kerk, nav het boek handelingen in de Bijbel. Dat was ontzettend interessant, en we hebben er veel van geleerd! Het is best lastig hier een samenvatting van te geven, maar we proberen toch eea hier te beschrijven omdat het voor iedereen wel interessant kan zijn. Zomaar wat quotes/ lessen;
* Hoe groot ons geloof ook, externe factoren kunnen ons bedreigen.
* Jezus had laten zien wat de ‘ natuur’ van Zijn koninkrijk is: worden al een kind, nederigheid (voetwassing van Jezus), dienen. En dit is daarom ook een wereldwijde opdracht voor missie.
* Missie is voor iedereen, je hoeft niet hoogopgeleid te zijn.
* De apostelen werden geleid door de Heilige Geest en ze gehoorzaamde.
* Kenmerk voor missie is vervolging, op wat voor manier dan ook.

In handelingen worden 5 crisissen (hij noemde het ‘crissisen, maar je kan ook issues zeggen) beschreven:
1. Leiderschapscrisis
2. Morele crisis
3. Bestuurlijke crisis
4. Theologische crisis
5. Ideologische crisis

1. Er moesten verschillende nieuwe leiders gekozen worden. Eerst deden ze dat door het lot te werpen, na de uitstorting van de Heilige Geest veranderde dit en sprak de Heilige Geest door vasten en bidden tot hen. (Handelingen 6, Handelingen 13:2)
2. Wat gebeurde bij Ananias en Safira, er kwam vrees over de gemeente nav hun liegen tegen de Heilige Geest en hun sterven. (Handelingen 5)
3. Er was geen oog voor de Grieks sprekende weduwen doordat het aantal discipelen was gegroeid. Daardoor moest er meer bestuur komen en werden er diakenen aangesteld (Handelingen 6:1 t/m 7)
4. Nu er ook heidenen tot bekering waren gekomen kwam de discussie; wel of niet ook de heidenen besnijden? Moeten de heidenen ook nog aan de wetten houden, etc. (Handelingen 15)
5. Het conflict tussen Paulus en Barnabas. Barnabas wil dat Markus ook meegaat, Paulus niet, en vervolgens gaan ze uit elkaar. (Handelingen 15: 35 t/m 41)


Nav hiervan dachten we na over ons werken in Gods koninkrijk. Wat kunnen we verwachten? Wat kunnen we hier van leren? Wat is belangrijk? Dit was heel waardevol! We hadden heel veel punten, maar de kern: Gods Woord blijft bestaan, Gods Woord is de kern, Gods woord en Gods geest verslaat boze geesten en kwade machten.
De boze kan niet staande blijven tegenover de Heilige Geest (Juda, Ananias en Safira, Simon, Dimetrius etc). Jezus heeft overwonnen!

Deze les was erg leerzaam, later in het werkboek (ons huiswerk) moesten we dit nog verder uitwerken.

Op vrijdagmiddag mogen de kinderen hier de tuinman helpen! Het was prachtig weer, en Leah heeft ook een uurtje geholpen. Daarna hebben we een uurtje met onze tutor gewandeld.

Zaterdag hebben we heerlijk ‘gerommeld’. We maakten ons huiswerk en de corvee af, we gingen even met een student naar het postkantoor en in de middag hebben we opnieuw heerlijk gewandeld..!

De oplossing:

De antwoorden; hoeveel had je er goed?!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *